Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Pan Królik przygotował na swoim profilu Instagram konkurs!!!

Do wygrania miękka, silikonowa lampka Led DUŻY MIŚ Z PILOTEM od Rabbit&Friends (kolor do wyboru).

Mamy dla Was aż 3 takie nagrody.

Zapraszamy na profil Pana Królika na Instgramie @pankrolikpl 

https://www.instagram.com/pankrolikpl/

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznajcie się z regulaminem dostępnym poniżej.

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 14.05.2019

organizowanego na profilu Instagram @pankrolikpl

Konkurs: Dzień Dziecka z Panem Królikiem

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem i sponsorem nagród w konkursie „Dzień Dziecka z Panem Królikiem”, zwanego  dalej  Konkursem, jest: Regnum s.c. z siedzibą w Warszawie 03-769, ul. Boruty 2a prowadząca sklep internetowy pod adresem www.pankrolik.pl (dalej: Organizator).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem).

1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs odbywać się będzie na profilu Instagram @pankrolikpl pod adresem https://www.instagram.com/pankrolikpl/

1.5. Informacja o możliwości udziału w konkursie organizowanym na profilu Instagram @pankrolikpl, (https://www.instagram.com/pankrolikpl/)będzie zamieszczona także na stronie sklepu www.pankrolik.pl, oraz na profilu Facebook @pankrolikpl

1.6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009  r. o grach hazardowych (Dz.U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

1.7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram czy Facebook. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.8. Organizator informuje, że zgodnie z zasadami platformy, Instagram ani Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich najbliższych członków rodziny.

2.2. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, przy czym każde z nich będzie traktowane jako jedno zgłoszenie w konkursie.

2.3. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.05.2019 r. i trwać będzie do 24.05.2019 r.

3.2  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28.05.2019 r.

3.3 Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Instagram @pankrolikpl (https://www.instagram.com/pankrolikpl/) (w InstaStory i przy poście konkursowym).

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  • W komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Instagram @pankrolikpl, odpowiedzieć na pytanie - Jak zdaniem Twoim lub Twojej pociechy wygląda idealny Dzień Dziecka?

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.3. Zgłoszenie do Konkursu (napisanie komentarza z odpowiedzią na pytanie) jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4.4. Uczestnik zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w Regulaminie.

4.5. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości  o  oryginalnym  charakterze  i  jest  wolna  od  wad  fizycznych  i  prawnych  oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.5, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

4.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działaniu sprzecznym z Regulaminem.

4.8. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na publiczne rozpowszechnianie jego danych osobowych (nazwy profilu Instagram) w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w Internecie i Social Mediach.

4.9. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

4.10. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora.

4.11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na polach eksploatacji (w szczególności w Internecie i Social Mediach), poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, oraz  poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZYZNANIE NAGRODY

5.1. Organizator przewidział w konkursie 3 równorzędne nagrody: Silikonowa lampka Led Miś duży z pilotem (kolor biały, niebieski lub różowy do wyboru przez laureata konkursu).

5.2. Po zakończeniu Konkursu Organizator, wyłoni 3 laureatów danego Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

5.3. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe - Jak zdaniem Twoim lub Twojej pociechy wygląda idealny Dzień Dziecka?

5.4. Z laureatami Organizator skontaktuje się przez wiadomość prywatną na portalu Instagram.

5.5. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx, w ciągu 4 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu i zamieszczenia jego wyników na profilu Instagram @pankrolikpl, na adres podany przez Laureata.

5.6. Laureat Konkursu do odbioru nagrody powinien podać niezbędne do doręczenia dane jak imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego.

5.7. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie poda w terminie 3 dni danych niezbędnych do doręczenia nagrody, nagroda przepada.

5.8. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.9. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.10. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

5.11. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w RODO. Dane te będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wysyłki nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody.

5.12. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.13. W przypadku, gdy Zwycięzca konkursu nie odbierze nagrody w terminie 5 dni roboczych od pierwszej próby doręczenia przesyłki przez firmę kurierską, nagroda przepada.

5.14. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.pankrolik.pl pod linkiem https://pankrolik.pl/content/8-dzien-dziecka-z-panem-krolikiem oraz na profilu społecznościowym Facebook @pankrolikpl

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.8. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji pod adresem https://pankrolik.pl/content/8-dzien-dziecka-z-panem-krolikiem